Return to site

15 anys i 7 mesos d'explotació de la pedrera

· Comuns,Pedrera de Tortellà,Comuna de bé propis

Del bé comunal (fins al 1880)

- es destinava tan sols a l'aprofitament directe, personal i gratuït dels terrenys per part dels habitadors -

 

a la comuna de bé de propis (1880 fins el dia d'avui)

- fer servir els beneficis obtinguts de la seva gestió per a cobrir les despeses dels serveis municipals -

Des del 1880 fins al voltant del 1965, l'ajuntament troba fórmules de finançament a través de l'explotació dels terrenys comunals via subhasta de pasturatge, venda de llenya, terres de conreu.... amb això l'ajuntament entreu un rendiment econòmic, les arques municipals en diuen bé, però el servei social en què fou concebut el dret comunal se'n resen.-

La tala d'arbres de forma descontrolada, la industrialització creixent, la decadència del món rural i el poc profit que se'n treuen dels terrenys comunals fa que els anys 70 i 80 tingui poca activitat al seu entorn.

Arriben els anys noranta (1992), l'ajuntament de Tortellà vist la poca activitat, es planteja treure'n un rendiment econòmic de la Muntanya dels ·"Comuns", mitjançant l'explotació de l'antiga pedrera a través d'un concurs de subhasta. En base aquest contracte de subhasta, l'ajuntament de Tortellà arriba amb un acord i firma un contracte d'explotació d'origen miner amb l'empresa "CALES, YESOS I CEMENTOS DE OLOT SA". El 19 d'abril de 1994, l'ajuntament de Tortellà adjudica definitivament la subhasta pública per l'aprofitament de minerals de la "pedrera dels comuns" de Tortellà a l'empresa "Cycosa" i s'inicia una relació contractual que dura fins al març del 2010.

Des del 19 d'abril de 1994 fins al 22 de març del 2010, l'empresa Cycosa explota la pedrera dels "Comuns" de Tortellà.

A continuació s'exposen uns fets amb dades de com s'ha dut a terme l'explotació de la pedrera per part de Cycosa, l'actuació municipal i de les administracions superiors, fins a arribar a l'ordenació, per part de l'ajuntament de Tortellà, a incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística contra Cycosa i la seva actuació en l'extracció de pedra.

Consideracions:

1. Qui és el titular de la muntanya dels "comuns" de Tortellà?

Segons inscripció al catàleg de forests núm. 6 CUP GIRONA, l'ajuntament de Tortellà és propietari i per tant la pedrera que es troba ubicada dins els límits de la titularitat pública també és propietari l'ajuntament.

2. L'ajuntament de Tortellà va concedir llicència urbanística per l'explotació de la pedrera?

No. Nomès va formalitzar el 31/5/1994 un contacte/conveni per regular l'extracció de pedra.

3. Detalls generals del contracte firmat entre l'ajuntament de Tortellà i l'empresa Cycosa

Es concediex el permís per treure pedra d'uns 50.000 m3/anuals dins un termini de 5 anys a canvi d'una compensació econòmica fixe de 4.550.000 ptes/any (27.346,05 €/any)

4. Cycosa tè algún altre permís per fer l'extracció?

Si. La Comissió d'Urbanisme de Girona, amb data 26/01/1994, aprova la sol·licitud d'autoritzar obres per a l'explotació i restauració d'una pedrera anomenada els "comuns" de Tortellà. Aquesta sol·licitud d'explotació la demana Cycosa amb un periode de 5 anys. Dins la sol·licitud s'inclou l'informe favorable del DARP (27/3/1993), de Medi Ambient de la Generalitat (10/11/1993) i de l'ACA (18/01/1994).

*Nota: aquesta autorització donada per la Comissió d'Urbanisme de Girona queda sense efectes si transcorregut 1 any des de l'avís (17/2/1994 RE núm. 99) l'ajuntament de Tortellà no procedeix a l'atorgament de la llicència d'obres, cosa que no hi ha constància del fet.

Aquí pot sorgir el primer dubte de la no validesa de l'autorització de l'extracció com que no s'ha procedit a l'atorgament de la llicència d'obres municipal corresponent. D'altra banda es pot pensar que si al llarg dels anys l'ajuntament cobrava l'import pactat per contracte era coneixedor de l'activitat i per tan implícitament responsable de l'aportació de la llicència d'obres (error administratiu).

5. Cycosa ha extret més pedra de que li tocava superant els limits establerts en conveni?

Si, s’ha extret material, pedra i recursos miners de punts, indrets i cotes no previstos al permís miner i a la resta d’autoritzacions administratives atorgades a la Mercantil Cycosa a la muntanya dels Comuns de titularitat municipal.

6. Quins són els danys i perjudicis provocats amb l’extracció? Quin valor representa el material extret de mès?

- Major impacte ambiental degut a ampliar una major superfície d’afecció i una sobreexplotació.

- Major cost de restauració inicial.

- L'impacte econòmic representa un valor total de 699.218,14 € (punt 7 de l'informe tècnic)

(Cycosa ha liquidat a les arques municipals, al llarg dels anys d'explotació (1993-2010), la quantitat aproximada de 540.000 €)

7. Que val restaurar la muntanya tal com s'hauria d'haver fet, segons conveni? - és a dir que val tornar a deixar la muntanya tal com era en un inici -

La restauració real está valorada sobre els 2.504.008,19 € (segons punt 6 de l'informe tècnic)

Una proposta realista calculada per tal d'ajustar la restauració a uns mínims factibles i pactes per les parts implicades (Cycosa, Generelitat (departaments relacionats) i Ajuntament) s'ha calculat sobre uns 239.691,08 €

8. Quina previsió de temps hi ha per restaurar?

En el cas de restauració total és preveu un termini de 25 anys.

En el cas de la proposta de restauració de mínims, es preveu un termini 1.

«El món és suficientment gran per satisfer les necessitats de tots, però sempre serà massa petit per satisfer l'avarícia d'alguns.» (Mohandas Gandhi)

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly